Opći uvjeti poslovanja

1. OPĆI UVJETI NABAVE

Opći uvjeti nabave reguliraju poslovne odnose između tvrtke DepoLink d. o. o., Korzo 11, 51000 Rijeka (u daljnjem tekstu: kupac) i njegovih dobavljača. Opći uvjeti nabave odnose se na sve pravno-obvezujuće odnose između kupca i dobavljača za isporuku roba i pružanje usluga, osim ako kupac i dobavljač (u daljnjem tekstu: ugovorne strane) posebno ne dogovore drugačije. U slučaju nedoumice, posebni ugovori između ugovornih strana važe samo ako su sklopljeni pismenim putem. Ovi uvjeti nabave imaju prednost nad prodajnim uvjetima dobavljača, osim ako nije postignut drugačiji pismeni dogovor između ugovornih strana.

Opći uvjeti nabave čine sastavni dio svake narudžbe ili ugovora.
 

2. ZAHTJEV I PONUDA

Zahtjev kupca je poziv potencijalnim dobavljačima za dostavu ponude prema uvjetima navedenim u upitu. Zahtjev kupca je neobvezujući.

Ponuda dobavljača je obvezujuća i mora biti dostavljena kupcu u pisanom obliku. Također, ponuda se mora odnositi na zahtjev kupca. Dostavom ponude dobavljač jamči da su svi navedeni podaci točni i da su ispunjeni svi uvjeti za ispravnu isporuku ili izvršenje usluge.

Kupac može naknadno promijeniti ili dopuniti zahtjev. U tom slučaju potencijalni dobavljač mora promijeniti ili dopuniti svoju ponudu na odgovarajući način.
 

3. NARUDŽBA I UGOVOR

Kupac je obvezan jasno i nedvosmisleno definirati svaku narudžbu sa svim potrebnim podacima (poput kvalitete, količine, roka isporuke robe ili usluge, vremenskog plana, označavanja i posebnih uvjeta poslovanja).

Kupac je dužan pravovremeno dostaviti odgovarajuću tehničku dokumentaciju dobavljaču u slučaju da je ista nužna za realizaciju naručenih usluga ili isporuku određene robe. Eventualno odbijanje narudžbe ili djelomično odbijanje narudžbe dobavljač je dužan pisanim putem obrazložiti kupcu najkasnije u roku od tri (3) radna dana od primitka narudžbe.

Ponuda se smatra prihvaćenom od strane kupca kada kupac u pisanom obliku dostavi dobavljaču narudžbenicu koja se odnosi na danu ponudu. Dobavljač kupcu pisanim putem potvrđuje narudžbenicu i obavještava ga o mogućem roku isporuke.

Ukoliko se potvrđena narudžba razlikuje od stvarne narudžbe, dobavljač to mora jasno navesti u potvrdi. Kupac mora odobriti promjene dobavljaču, u suprotnom ima pravo odustati od narudžbe.

Za pravne transakcije s odabranim dobavljačem sklapa se ugovor u pisanom obliku. Ugovor u pisanom obliku može se sklopiti i za manje vrijedne narudžbe ako kupac zaključi da sklapanje narudžbe bez ugovora ne osigurava adekvatno upravljanje rizicima nabave. Kupac izdaje narudžbenicu i za nabavu robe i usluga koje su dogovorene u ugovoru, osim ako nije drugačije dogovoreno.
 

4. ISPORUKA ROBE

Mjesto isporuke je na području DepoLink Kukuljanovo 367, 51223 Kukuljanovo, osim ako nije drugačije dogovoreno.

Dobavljač je dužan isporučiti robu ili pružiti uslugu u skladu s narudžbom ili sklopljenim pisanim ugovorom. Kupac mora potvrditi svaku isporuku robe ili usluge potpisom otpremnice ili radnog naloga, koje dobavljač mora priložiti uz svaku pošiljku.

Rok isporuke dogovara se unutar narudžbenice ili ugovora. Ako klijenti ne dogovore drukčije, datum izdavanja narudžbe dobavljaču smatra se početnim rokom isporuke robe ili izvršenja usluge.

Smatra se da je pošiljka stigla na vrijeme ako u dogovorenom roku stigne na mjesto koje je odredio kupac. Za isporuku opreme, koja uključuje montažu i izvršenje usluge, smatra se da je izvršena na vrijeme ako ju je kupac preuzeo na dogovoreni datum. Kupac zadržava pravo promjene vremenskog plana isporuke robe o čemu je dužan odmah obavijestiti dobavljača robe.

Dobavljač se obvezuje pisanim putem pravovremeno obavijestiti kupca o svim okolnostima koje bi mogle utjecati ili utječu na ispravno i pravovremeno izvršenje njegovih obveza iz pravnog posla.

U slučaju kašnjenja prilikom isporuke robe, dobavljač mora pisanim putem obavijestiti kupca o tome i dogovoriti se s njim o daljnjem postupanju pri isporuci robe. U takvim slučajevima rok isporuke će biti produljen samo ako to kupac pismeno potvrdi.
 

5. ODGOĐENA ISPORUKA ILI NEISPORUKA

Ukoliko dobavljač ne poštuje ugovorne rokove i nakon primitka pisanog upozorenja još uvijek ne započne s dostavom, kupac može zahtijevati da se dogovor ispoštuje i istovremeno može zahtijevati od dobavljača povrat stvarne i neizravno nastale štete. Također može u potpunosti ili djelomično odstupiti od ugovora i zahtijevati povrat stvarne ili neizravno nastale štete. Dobavljač je dužan, u slučaju odstupanja od ugovora prije ili tijekom izvršenja naručenih usluga ili dostave robe, platiti kupcu razliku u cijeni koja je nastala zbog angažiranja novog dobavljača, kao i sve nastale štete i izgubljeni dobitak.

Ukoliko dobavljač ne isporuči naručenu robu (uslugu) unutar dogovorenog ugovornog roka i ako kupac zbog toga pretrpi štetu koja prelazi ugovornu kaznu, može od dobavljača zahtijevati plaćanje razlike između ugovorne kazne i stvarno nastale štete.
 

6. PAKIRANJE

Pakiranje mora biti prikladno za vrstu i način prijevoza kako bi se spriječila oštećenja ili smanjenje funkcionalne vrijednosti robe tijekom prijevoza. Dobavljač je odgovoran za bilo kakva oštećenja ili gubitak robe zbog neadekvatnog ili neprikladnog pakiranja.

Na svakom pakiranju moraju biti navedeni odgovarajući podaci iz narudžbe. Svaka pošiljka mora biti popraćena otpremnicom i drugom dokumentacijom u skladu s narudžbom (tehničke upute, certifikati kvalitete, itd.).

Dobavljač mora o svom trošku ukloniti sav pakirni materijal i otpad koji može biti ekološki problematičan zbog upotrebe opasnih tvari ili neodgovarajućeg pakiranja. Ukoliko to ne učini, kupac ima pravo tražiti povrat stvarnih troškova odvoza i uništavanja pakiranja.

Kupac mora vratiti svu povratnu ambalažu dobavljaču, u protivnome dobavljač je ima pravo naplatiti.
 

7. RAČUNI I UVJETI PLAĆANJA

Račun mora biti dostavljen na adresu navedenu u narudžbi ili ugovoru, te mora sadržavati sve podatke koje zahtijeva narudžba, ugovor i zakon. Dobavljač je obvezan navesti broj narudžbenice ili ugovora na svim računima.

Kupac zadržava pravo odbijanja računa koji nije izdan u skladu s gore navedenim podacima.

Ukoliko nije drugačije dogovoreno, plaćanje se vrši u roku od 30 dana od dana isporuke ili usluge. Kupac može zadržati plaćanje do otklanjanja nedostataka.

Račun se ne plaća ako roba ili usluga nije pismeno naručena ili ugovorena u suprotnosti i preuzeta od strane kupca kao dokaz.

Bez prethodnog pisanog pristanka kupca, dobavljač ne smije ustupati, skladištiti, prodavati ili na drugi način raspolagati svojim budućim ili postojećim potraživanjima prema kupcu.
 

8. OSIGURANJE

Vrste ili načini osiguranja:

 • Avansna plaćanja: Dobavljač mora dostaviti instrumente osiguranja avansa prilikom potpisivanja ugovora ili prije primanja avansa. Kao instrument osiguranja obično se zahtijeva "bianco" zadužnica s punomoći za izvršenje, ili u slučaju tražene bankovne garancije ili jamstva, iznos osiguranja mora biti jednak iznosu traženog avansa.
 • Obveze dobavljača za pravovremeno i kvalitetno izvršenje ugovornih obveza u skladu s odredbama ugovora, odnosno jamstvo za pravovremeno i kvalitetno obavljen rad. Dobavljač mora dostaviti instrumente osiguranja koji su u tom slučaju dogovoreni prilikom potpisivanja ugovora, ili najkasnije u roku od osam (8) radnih dana od zaključenja ugovora.
 • Jamstva za kvalitetu izvedenih radova ili isporučene opreme - jamstvo za uklanjanje pogrešaka u jamstvenom roku. Dobavljač mora dostaviti dogovorene instrumente osiguranja prilikom potpisivanja zapisnika o primopredaji. Valjanost instrumenta ili konačni rok za unovčenje osiguranja mora biti najmanje 30 dana prije isteka jamstvenog razdoblja. Kvalitetu izvedenih radova odnosno isporučena oprema - jamstvo za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku.
   
9. REKLAMACIJE

Kupac pregledava robu po primitku na uobičajeni način. Uobičajenom metodom smatra se kontrola količine zaprimljene robe, sukladnosti sa specifikacijom i utvrđivanje neoštećenosti ambalaže i robe. Ukoliko se prilikom isporuke robe ili usluge utvrdi da ista nije sukladna narudžbenici ili priloženom ugovoru, kupac dostavlja pisani prigovor dobavljaču u roku od osam (8) dana od dana primitka robe ili izvršene uslugu i nalaže dobavljaču dodatni ugovorni rok za ispunjenje obveza prema narudžbenici ili ugovoru. Dodatni ugovorni rok je maksimalno deset (10) dana, ali se može skratiti ovisno o okolnostima slučaja. Kupac ne određuje dodatni rok ako je očito da dobavljač nije sposoban izvršiti isporuku (na primjer, pokretanje stečajnog postupka nad dobavljačem, obustava proizvodnje dobavljača itd.).
 

10. GARANCIJA

Ako pravnim ugovorom nije drugačije određeno, dobavljač je obvezan pridržavati se zakonski određenih jamstvenih rokova, odnosno duljih jamstvenih rokova nego što ih nudi sam dobavljač. Dobavljač je dužan otkloniti sve nedostatke koji se pojave tijekom jamstvenog roka o svom trošku.

U slučaju pojave grešaka tijekom jamstvenog roka, kupac sastavlja reklamacijski zapisnik o greškama i dostavlja ga dobavljaču. Dobavljač je dužan na prvi zahtjev kupca pristupiti otklanjanju grešaka te ih je dužan otkloniti u primjerenom roku koji je odredio kupac.

Jamstveni rok počinje teći kada kupac prihvati potpunu isporuku robe ili obavljenu uslugu, koja je u potpunosti u skladu važećim ugovornim obvezama odnosno narudžbom. Ukoliko su isporuke/usluge samo djelomično izvršene i kupac ih počne koristiti, jamstveni rok još ne počinje teći.

Nedostatke koji se otkriju tijekom jamstvenog roka dobavljač je dužan otkloniti o svom trošku, u dogovoru s kupcem i bez troška kupca. Jamstveni rok za isporuku ili servisiranje zamijenjenih ili popravljenih dijelova ponovno počinje teći od otklanjanja nedostataka.

Dobavljač je odgovoran za sve štete koje proizlaze iz nedostataka i za sanaciju isporučene robe/izvršene usluge. Odgovornost uključuje, bez ograničenja, novčane kazne koje nameću javna tijela i potraživanja trećih strana protiv kupca.
 

11. PRAVA INTELEKTUALNOG VLASNIŠTVA

Iznos koji kupac plaća dobavljaču uključuje potpuni prijenos intelektualnog vlasništva (poput prava na patente, modele, robne marke, korisne obrasce i autorska prava) kupcu u mjeri potrebnoj za jednostavnu upotrebu dogovorenog materijala i/ili usluge. S takvom uplatom, kupac stječe autorska prava i neisključivu besplatnu licencu za sav materijal ili uslugu dobavljača, uključujući sve nacrte, crteže, skice, inženjerske i osnovne dizajne. Ta pravila se posebno primjenjuju na autorska prava, patente, korisne obrasce, robne marke, stručno znanje i druga prava industrijskog i intelektualnog vlasništva koja dobavljač koristi tijekom izvršenja ili koja su potrebna kupcu za upotrebu robe ili usluge. Dobavljač je odgovoran osigurati da prava intelektualnog vlasništva trećih osoba nisu povrijeđena. U slučaju kršenja, dobavljač je dužan osigurati zaštitu tvrtke kako bi se izbjegla šteta.
 

12. ZAŠTITA POSLOVNIH TAJNI I OSOBNIH PODATAKA

Ugovorne strane su obvezne štititi poslovne tajne druge ugovorne strane s kojima dođu u dodir tijekom obavljanja obveza proizašlih iz poslovnog odnosa u skladu s ovim općim uvjetima poslovanja. Takve poslovne tajne ne smiju se otkrivati neovlaštenim trećim stranama.

Poslovne tajne obuhvaćaju sve dokumente i podatke koji se odnose na pravne poslove i poslovne odnose ugovornih strana.

Ugovorne strane izričito se obvezuju educirati svoje zaposlenike koji imaju pristup sadržaju tog odnosa i sudjeluju u njegovom izvršavanju u pogledu obveza zaštite poslovnih tajni.

Dobavljač izjavljuje da je područje zaštite osobnih podataka uređeno u skladu s važećim zakonodavstvom. Kupac se obvezuje štititi sve osobne podatke koji će se koristiti isključivo u svrhu kupnje robe odnosno naručivanja usluga.

Obveza zaštite poslovnih tajni i osobnih podataka ne prestaje ni nakon završetka poslovnog odnosa između ugovornih strana.

U slučaju kršenja obveza zaštite poslovnih tajni i osobnih podataka, ugovorna strana jamči za štetu koja je nastala drugoj ugovornoj strani i obvezuje se preuzeti materijalnu i kaznenu odgovornost za svu prouzročenu štetu.
 

13. POŠTOVANJE OKOLIŠNE I PROTIVPOŽARNE ZAŠTITE I PRAVILA ZAŠTITE I ZDRAVJA NA RADU

Dobavljač se obvezuje postupati u skladu s propisima o zaštiti zdravlja i sigurnosti na radu, zaštiti od požara i drugim internim aktima DepoLink d.o.o.

U slučaju izazivanja nesreće ili onečišćenja okoliša, DepoLink će se pobrinuti za sprječavanje širenja i otklanjanje posljedica, dok je uzročnik dužan nadoknaditi troškove DepoLinku. Dobavljač koji pruža usluge na području DepoLinka dužan je osigurati odvoz otpada koji nastaje tijekom izvršavanja usluge. Zabranjeno je odlaganje otpada u spremnike u vlasništvu tvrtke DepoLink d.o.o., osim ako ugovor ili poseban sporazum s upraviteljem otpada ne predviđaju drukčije.

Dobavljač je istodobno dužan dostaviti svu zakonom propisanu dokumentaciju (npr. dozvole za odvoz ili odlaganje otpada), čak i ako kupac nije izričito tražio takvu dokumentaciju.
 

14. OPOZIV OD UGOVORA/NARUDŽBE

Dobavljač može odustati od narudžbe samo na temelju prethodne pisane suglasnosti kupca. U slučaju da dobavljač odstupi od ugovora prije ili između izvršenja naručenih usluga ili isporuke robe, dužan je kupcu isplatiti razliku u cijeni nastalu nakon preuzimanja novog dobavljača, kao i za sve nastale štete i izgubljene dobiti. Kupac može odustati od narudžbe/ugovora bez otkaznog roka u sljedećim slučajevima:

 • Ukoliko dobavljač ne ispuni preuzete obveze iz narudžbe/ugovora ili ih prekrši te to ne učini ili ne otkloni povrede u dodatnom roku nakon prethodnog upozorenja kupca;
 • Ukoliko dobavljač postane nesposoban ispuniti svoje obveze, ne započne s izvršenjem usluge ili isporukom robe u ugovorenom roku, ili prekine ili obustavi izvršenje naručenih usluga ili isporuku robe bez prethodne pisane suglasnosti kupca;
 • Ukoliko dobavljač ne izvrši naručene usluge ili isporuku robe u skladu s ugovorom/narudžbom te se ne pridržava uputa kupca ili svojevoljno djeluje na način da može prouzročiti neizravnu ili izravnu štetu kupcu;
 • U slučaju da se nad dobavljačem vodi stečajni ili likvidacijski postupak, odnosno postupak prisilne nagodbe ili postupak likvidacije društva po skraćenom postupku;
 • Ukoliko dobavljač prestane s radom;
 • Ukoliko, prema procjeni kupca, dođe do takvog negativnog razvoja ekonomske, pravne ili kadrovske situacije dobavljača, ili nastupe druge slične okolnosti, zbog kojih bi kupac bio ili bi mogao biti u bitno nepovoljnijem položaju, ili bi doveo do gubitka povjerenja kupca u dobavljača i/ili njegovu sposobnost ispunjavanja obveza, odnosno na bilo koji način bi moglo ugroziti, otežati ili onemogućiti ispunjenje obveza dobavljača;
 • Ukoliko su se okolnosti posla toliko promijenile da više nije moguće ostvariti prvotni cilj zbog kojeg je pravni posao sklopljen;
 • U drugim slučajevima određenim ovim općim uvjetima poslovanja ili u međusobnim ugovorima ili u drugim slučajevima proizašlim iz pravnog posla.

Kupac može odustati od ugovora u slučajevima kada utvrdi da je dobavljač:

 • U kaznenom postupku prije nego je započeo poslovnu suradnju s kupcem ili je protiv njega pokrenut kazneni postupak tijekom poslovne suradnje, ili
 • Pravomoćno osuđen za kazneno djelo ili prekršaj iz područja poreznog, radnog, gospodarskog, socijalnog ili ekološkog zakonodavstva, ili
 • Počinio ozbiljan prekršaj poslovnih pravila koje kupac može potvrditi prikladnim sredstvima (primjerice, odlukom strukovne komore koja objedinjuje subjekte određene struke ili profesije) ili se očito ponaša suprotno općeprihvaćenim moralnim i etičkim načelima. Kupac ima pravo odlučiti želi li započeti ili nastaviti poslovnu suradnju.

Sva gore navedena pravila vrijede i u slučajevima kada se okolnosti ili postupci dobavljača odnose na njegove upravne ili nadzorne članove, kao i korporativne korisnike (na primjer, članove), koji mogu utjecati na odluke i djelovanje dobavljača.

Izjava o odstupanju mora biti dostavljena preporučenom poštom i počinje važiti od dana uručenja suprotnoj ugovornoj strani. U slučaju nemogućnosti uručenja, izjava počinje važiti od dana prvog neuspjelog pokušaja uručivanja preporučene pošiljke.

U slučaju raskida ugovora/narudžbe iz bilo kojeg razloga, sva prava i obveze ugovornih stranaka koje su stekle ili proizišle tijekom važenja ugovora ostaju važeće, osim ako ugovorom ili općim uvjetima poslovanja nije drugačije određeno.
 

15. POŠTIVANJE ETIČKIH NAČELA I ANTIKORUPCIJSKE KLAUZULE

Dobavljač je dužan poštivati visoku razinu integriteta u svim područjima poslovanja. Iznuda, netransparentnost, korupcija i drugo neetičko postupanje zabranjeni su i moraju se prijaviti ovlaštenom korporativnom integritetu kupca.

Također je zabranjeno pružanje, obećavanje, primanje ili zahtijevanje darova, pogodnosti, usluga ili sličnih stvari, s ciljem utjecanja na neovisnost zaposlenika kupca prilikom sklapanja pravnih poslova.

Kupac i dobavljač moraju dosljedno poštovati nultu toleranciju prema korupciji u njihovoj suradnji. Svaki pravni posao sklopljen između kupca i dobavljača, bez obzira na to je li temeljen na narudžbi, njezinom dopuni ili izmjeni, ili ugovoru, uključuje sljedeću antikorupcijska klauzulu kao sastavni dio pravnog posla:

"Ugovorne strane potvrđuju da su svjesne i informirane o činjenici da je ovaj ugovor nevažeći ukoliko je, tijekom bilo kojeg stadija sklapanja ili izvršenja ovog ugovora, predstavnik ili posrednik kupca u ime ili za račun dobavljača obećao, ponudio ili dao bilo kakve nedopuštene pogodnosti radi stjecanja posla po ovom ugovoru, sklapanja ugovora pod povoljnijim uvjetima, izbjegavanja adekvatnog nadzora nad izvršavanjem ugovorenih obveza ili za bilo kakvo drugo postupanje ili odustajanje koje je ili će prouzročiti štetu kupcu ili omogućiti stjecanje neovlaštenih koristi predstavniku ili posredniku kupca i/ili dobavljača, ili njihovim predstavnicima, zastupnicima ili posrednicima."
 

16. KODEKS PONAŠANJA

DepoLink se obvezuje pridržavati kodeksa ponašanja temeljenog na globalnom sporazumu Ujedinjenih naroda (www.unglobalcompact.org). Dobavljač se obvezuje pridržavati sljedećeg kodeksa ponašanja kupca:

 • Ne nudi, ne plaća niti prima mito;
 • Plaća naknade (uključujući provizije i plaćanja trećim osobama) isključivo za zakonite usluge;
 • Dopušta darove, gostoprimstvo, zabavu i slične pogodnosti samo ako se čini transparentno, povremeno i na uobičajen način, bez ikakvih obveza;
 • Osigurava punu ravnopravnost i nediskriminaciju u vezi sa zaposlenicima, ograničava radno vrijeme, osigurava pravedne postupke u vezi otkaza, sankcija i pritužbi, osigurava odgovarajuće zajamčene plaće, prava na udruživanje i kolektivno pregovaranje. Dobavljač koristi odgovarajuće nadzorne mehanizme kako bi osigurao da svi radnici podizvođača primaju zakonom određenu minimalnu plaću tijekom isporuke robe/obavljanja usluga za kupca. Dobavljač jamči kupcu odgovornost za bilo kakvo nepoštivanje zakonskih i kolektivno određenih minimalnih plaća te sprječava nastanak štete;
 • Ne dozvoljava i sprječava rad djece i prisilni rad;
 • Na svom području djelovanja u potpunosti poštuje ljudska prava, posebno pravo na život, tjelesni integritet, osobnu slobodu i sigurnost, pravo na privatnost i obiteljski život, pravo na slobodu mišljenja i izražavanja, pravo na slobodu okupljanja i udruživanja, vlasničko pravo i pravo na odgovarajući životni standard, kao i prava manjina i autohtonih stanovnika;
 • Obavještava kupca o svim sukobima interesa između dobavljača i njegovih zaposlenika;
 • Poštuje sve zakone i odredbe u vezi s očuvanjem okoliša;
 • Jamči da oglasi, reklame, publikacije i sponzorski materijali ne vrijeđaju niti krše vjerske ili kulturne osjećaje ljudi koji žive u okolini ili širem društvu u kojem kupac ili dobavljač posluju.

U slučaju nedostupnosti, neprihvatljivosti ili nedostatnog odgovora dobavljača na pisanu pozivnicu za razgovor u vezi s takvim stvarnim ili navodnim neispunjenjem u razumnom vremenskom roku, ili ako tokom razgovora nije moguće postići prikladne mjere i rokove za poboljšanje od strane dobavljača, kupac ima pravo odlučiti da dobavljača svrsta na Listu ekonomskih subjekata s kojima nije dozvoljeno poslovati i prekinuti daljnju suradnju. Ova odluka će biti donesena prema vlastitom nahođenju kupca.
 

17. VIŠA SILA

Dobavljač ima pravo produžiti rokove za isporuku robe ili pružanje usluga u slučaju da se suoči s okolnostima više sile. Viša sila se definira kao izvanredne, nepremostive i nepredvidive okolnosti koje nisu mogli biti predviđene, izbjegnute ili spriječene u trenutku zaključivanja ugovora te su izvan kontrole i djelokruga utjecaja ugovornih stranaka.

Dobavljač je dužan, unutar svojih objektivnih mogućnosti, isporučiti robu ili pružiti usluge kupcu u okviru nepredvidljivih okolnosti koje su nastale uslijed više sile. U slučaju nastupanja okolnosti više sile, ugovorne strane moraju se odmah obavijestiti i dogovoriti o daljnjem izvršavanju ugovora. Ako jedna stranka postane spriječena u ispunjavanju svojih obveza zbog događaja više sile, a ne obavijesti drugu stranku o tome, gubi pravo koristiti višu silu kao razlog, opravdanje ili temelj za ostvarivanje drugih prava koja bi inače imala zbog više sile.
 

18. RJEŠAVANJE SPOROVA

Sve eventualne sporove kupac i dobavljač trebaju rješavati sporazumno. U suprotnom, sporove će rješavati nadležni sud u Rijeci. Za sve sudske postupke između kupca i dobavljača mjerodavno je isključivo pravo Republike Hrvatske.
 

19. VALJANOST OPĆIH UVJETA NABAVE

Opći uvjeti nabave vrijede na neodređeno vrijeme, odnosno do uvođenja novih ili izmijenjenih općih uvjeta poslovanja.

Kupac zadržava pravo izmjene odredbi općih uvjeta poslovanja.

U slučaju da bilo koja pojedinačna odredba općih uslova postane nevažeća ili neprimjenjiva, to neće utjecati na važnost i provedbu preostalih odredbi.

Kupac je dužan obavijestiti dobavljača o planiranoj promjeni uvjeta poslovanja ili uvođenju novih općih uvjeta.

Kada se najavljuju ili objavljuju novi ili promijenjeni opći uvjeta, dobavljač ima pravo odstupiti od važećih ugovora. Odstupanje se vrši putem pisanog priopćenja o odstupanju, koje se dostavlja prije planiranog uvođenja novih ili promijenjenih općih uvjeta, s otkaznim rokom od 90 dana.
 

20. KONAČNE ODLUKE

Kupac i dobavljač su obvezni pridržavati se samo onih obaveza koje su navedene u ovim općim uvjetima poslovanja ili su međusobno pisano dogovorene, kao i obaveza koje proizlaze iz Zakona o obveznim odnosima i drugih obvezujućih zakona i propisa.

Svaka ugovorna stranka mora pisanim putem obavijestiti drugu ugovornu stranu o promjenama podataka vezanih za sjedište tvrtke ili druge relevantne podatke.

Za tumačenje i primjenu svih odredbi općih uvjeta poslovanja, kao i za uređivanje odnosa koji proizlaze iz njih, koristi se pravo Republike Hrvatske. Primjena odredbi Konvencije Ujedinjenih naroda o međunarodnoj prodaji robe (CISG) izričito je isključena u vezi s ovim općim uvjetima poslovanja Ovi opći uvjeti nabave su zapisani na više jezika. U slučaju nejasnoća ili neslaganja, uvijek će prevladavati hrvatski jezik.

Opći uvjeti nabave objavljuju se na internetskoj stranici DepoLink d.o.o. i vrijede od 20.01.2023. godine nadalje.